Ezra – Rami Kadi – Jean Louis Sabaji – Fashion Forward Dubai – Photography Credits: Ian Gavan – Stuart Wilson – Getty Images

Ezra - Rami Kadi - Jean Louis Sabaji - Fashion Forward Dubai - Photography Credits: Ian Gavan - Stuart Wilson - Getty Images

Ezra – Rami Kadi – Jean Louis Sabaji – Fashion Forward Dubai – Photography Credits: Ian Gavan – Stuart Wilson – Getty Images