VASA by Urvashi Kaur – Lakmé Fashion Week Summer/Resort 2017

VASA by Urvashi Kaur - Lakmé Fashion Week Summer/Resort 2017

VASA by Urvashi Kaur – Lakmé Fashion Week Summer/Resort 2017