Arpita Mehta, Shyamal & Bhumika, Payal Singhal, Jade by Monica & Karishma. Lakmé Fashion Week

Arpita Mehta, Shyamal & Bhumika, Payal Singhal, Jade by Monica & Karishma. Lakmé Fashion Week

Arpita Mehta, Shyamal & Bhumika, Payal Singhal, Jade by Monica & Karishma. Lakmé Fashion Week